Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Verejná vyhláška - oznámenie Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Dňa 07.03.2019 podala spoločnosť ALU SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Nová cesta 1226/99, 925 23 Jelka, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou D.D.M., spol. s. r. o.,
IČO 47 891 271, Slaská 246, 966 22 Slaská, návrh na kolaudáciu stavby „Administratívno – prevádzková budova a výrobná hala“ na pozemkoch 4283, CKN 4284/1,CKN 4284/2, CKN 4282/1,
CKN 4282/2, CKN 4282/3, CKN 4282/4, CKN 4282/5, CKN 4286,CKN 4287.

Predmetná stavba bola povolená stavebným povolením obce Hliník nad Hronom pod číslom spisu 2008/00117 zo dňa 09.09.2008 na pozemkoch parcely čísla CKN 3077/6, CKN 3077/7, CKN 3077/8, CKN 3077/10, CKN 3077/11,CKN 3077/13, CKN 3077/14, CKN 3077/15, CKN 3077/16,
CKN 3077/17, CKN 3077/18, CKN 214/1, CKN 3068, CKN 3076 a parc. č. EKN 313/1, EKN 313/2, EKN 313/3 (CKN 2071), EKN 306/9 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom v objektovej skladbe:

SO Administratívno – prevádzková budova a výrobná hala

SO Vrátnica

SO Trafostanica

SO Plynová prípojka

SO Oplotenie

a následne bolo dňa 04.09.2018 Obcou Hliník nad Hronom pod číslom spisu OCU-S2018/00354  vydané rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby: „Administratívno – prevádzková budova a výrobná hala“ na pozemkoch parcely čísla CKN 4283, CKN 4284/1,CKN 4284/2, CKN 4282/1,
CKN 4282/2, CKN 4282/3, CKN 4282/4, CKN 4282/5, CKN 4286,CKN 4287 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom v objektovej skladbe:

SO AB Budova, Výrobná hala, Skladová hala

SO Vrátnica

SO HTU

Prevádzkové objekty:

PS – Výrobné zariadenie

PS – Rozvod stlačeného vzduchu

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

            Obec Hliník nad Hronom, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom v súlade s ustanovením § 80 staveného zákona

n a r i a d i l a

k predloženému návrhu oznámením pod číslom spisu OCÚ-HH-S2019/00259 zo dňa 05.04.2019 začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 30. 04. 2019 (t. j. utorok) o 09.30 hod.

 

so stretnutím pozvaných na tvare miesta.

 

Stavebnému úradu bolo dňa 10.04.2019 vrátené späť oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie z dôvodu, že účastník konania PhDr. Juraj Petreje, naposledy bytom Hlinícka 2451/14, 831 52 Bratislava zomrel.

 

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad oznamujeme účastníkom konania - dedičom po zomrelom PhDr. Juraj Petreje, naposledy pobytom Hlinícka 2451/14, Bratislava začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie.

 

Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v budove Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice Slovenskej č. 8, VI. poschodie, č. dverí 91
v úradných hodinách t. j. v pondelok a stredu v čase od 7.30 do 15.30 hod. a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa ne neprihliadne. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

 

 

 

                                                                                                           Vladimír Mikuláš

                                                                                                              starosta obce

 

            Toto oznámenie o začatí kolaudačného konania sa doručuje v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom. Správny orgán súčasne zverejní písomnosť  iným spôsobom v mieste obvyklým.

 

 


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

webygroup
ÚvodÚvodná stránka