Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

2012

Zmluvy » subjekt: Obec Hliník nad Hronom » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
106/2012SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva VP/12/01660/003Obecný úrad - kancelária0,00 €25.5.2012nestanovený
105/2012KOFAP spol. s.r.o., Lúčna 86, 974 01 NemceZmluva o zaistení zberu vybraných druhov komunálneho odpadu uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaBezodplatné vykonávanie zberu vybraných druhov komunálnych odpadov, uvedených v zmysle zákona č. 223/ 2001 o odpadoch zbercom odpadu od pôvodcu odpadu. 0,00 €1.1.2013nestanovený
104/2012Tarovský Roman a manž. Tarovská Janka, Pekárenská 133, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme č. 133/1/2012Pekárenská 133, byt č. 10,00 €1.1.2013nestanovený
2009/022Bzenex BMP, s.r.o., Súvoz 1, 912 50 TrenčínZmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Bzenica - Uhlisko č. 42/2009Zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov na Skládku odpadov Bzenica - Uhlisko0,00 €1.1.2009nestanovený
102/2012Milan Hodža - AGENTURA MN bezpečenostnotechnické služby, J.Švermu 411, 966 01 Hliník nad HronomMandátna zmluva uzatvorená v zmysle § 566, a nasl. Obchodného zákonníka o zabezpečovaní práceVedenie a aktualizovanie dokumentácie v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, v objektoch obce, vypracovanie zápisov z preventívnych protipožiarnych kontrol. Vedenie a aktualizovanie dokumentácie z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach Obce, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 311/2001 Z.z., zákonník práce v znení neskorších predpisov. 117,00 €1.1.201331.12.2013
212Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 BratislavaDodatok č.2/ DZ221401203000102 (ďalej len Dodatok) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012030001 (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP)Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. DZ221401203000101 (ďalej len "Dodatok č.1")0,00 €31.12.2012nestanovený
101/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchPodnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom uvedeným v časti Informácie o zmluve mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len Zmluva). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotkunté zostávajú v platnosti bez zmeny.0,00 €31.12.2012nestanovený
100/2012Divadelný súbor Pomníkové divadlo, Občianske združenie, Mierová 631, 966 01 Hliník nad HronomNájomná zmluva uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenajímateľ ako výlučný vlastník budovy súp. číslo 273 stojacej na parc.č. 22, v k.ú. Hliník nad Hronom, zapísanej na LV 1016, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie vnútorné priestory. 100,00 €30.12.201231.12.2013
099/2012Občianske združenie DFS Makovička, Mierová 613, 966 01 Hliník nad HronomNájomná zmluva uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenajímateľ ako výlučný vlastník budovy súp. číslo 273 stojacej na parc č. 22, v k.ú. Hliník nad Hronom, zapísanej na LV 1016, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, prenecháva nájomcovi na dočasné úžívanie vnútorné priestory. 100,00 €30.12.201231.12.2013
098/2012Hlinická kanalizačná, s.r.o., Strojárska 359, 966 01 Hliník na dHronom Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania Čistiareň odpadových vôd ktorá pozostáva z budovy súp. číslo 53 na parcele 1502/1, pozemku parc. číslo 1502/2 a technologického vybavenia ČOV. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1016, pre obec Hliník na dHronom, vedenom na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici, Správa katastra Žiar nad Hronom. Predmetom nájmu je aj časť verejnej kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa v celkovej dĺžke 8178 m. Presná špecifikácia verejnej kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa v celkovej dĺžke 8178 m. Presná špoecifikácia verejnej kanalizácie je v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 0,00 €29.12.2012nestanovený
2012/097Hlinická kanalizačná, s.r.o., Strojárska 359, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2012Podnikateľský inkubátor: bunka č. 1 A+B0,00 €29.12.2012nestanovený
204Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 BratislavaDodatok č.2/DZ221401203000102Na základe dohody zmluvných strán sa mení a doplňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. DZ221401203000101 (ďalej len "Dodatok č.1" 836 957,08 €6.12.2012nestanovený
096/2012Stoláriková Jana, rod. Prôčková, Železničná 22, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme ..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisvo a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 18 168,93 €12.12.2012nestanovený
025/2005Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o pripojení0456161002 (Fax)0,00 €8.9.2005nestanovený
094/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebPodnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej je poskytované jpripojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva (dalej len Zmluva). Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostané ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
093/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej je poskytované jpripojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva (dalej len Zmluva). Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostané ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
092/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej je poskytované jpripojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva (dalej len Zmluva). Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostané ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
091/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej je poskytované jpripojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva (dalej len Zmluva). Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostané ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
090/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej je poskytované pripojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónným číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva (ďalej len Zmluva). Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostané ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto D0,00 €10.12.2012nestanovený
089/2012Slovak Telekom, a.s., Kradžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej poskytované pripojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva (ďalej len Zmluva). Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu siete služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN, a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostanté ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
088/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej je poskytované prispojenie k sieti Podniku prostredníctvom TP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom uvedeným v záhlaví tohto tlačiva. Týmto Dodatkom k Zmluve sa mení adresa umiestnenia koncového bodu sielte služby prostredníctvom TP, resp. prístupu ISDN? a súčasne služby DSL, prípadne aj iné zmeny v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku. Ostané ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
087/2012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom uvedeným v časti, Informácie o zmluve mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len ZMLUVA). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 0,00 €10.12.2012nestanovený
086/2012Hubačová Denisa, rod. Trsťanská, Pekárenská 133/24, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme č. 133/24/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 24. 173,93 €20.11.2012nestanovený
001/2010Andrea Brodzianska, rod. Zaťková, Pekárenská 133/18, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájmeč. 133/18Pekárenská 133, byt č. 180,00 €1.8.2010nestanovený
085/2012Pilnik Vladimír a manž. Pilniková Slavomíra, byt č. 15, Pekárenská 133, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/15/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 15 173,93 €19.11.2012nestanovený
084/2012Ľuboš Baniari - LB - MONT, Mierová 627, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2012 Predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 53,20 m2 (pri výpočte za každý začatý m2 = 54 m2) nachádzajúce sa v nehnuteľnosti identifikovanej v ods. 1 tohto článku zmlvy, a to: označenie priestoru: sklad. 82,50 €20.11.2012nestanovený
083/2012Paraj Ján, Parajová Andrea, rod. Tokolyová, Pekárenská 133/3, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/3/2012 193,93 €20.11.2012nestanovený
082/2012Pilniková Helga, rod. Kodríková, Pilnik Radovan, Pekárenská 133/7, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/7/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2012 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociánom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 7 163,93 €20.11.2012nestanovený
081/2012Boboková Katarína, byt č. 5, Pekárenská 133, 966 01 Hliník nad Hronm Zmluva o prenájme č. 133/5/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnutelosti bytu: č.5  163,93 €20.11.2012nestanovený
080/2012Ing. Rajčan Jaroslav a Riccotiová Denisa, rod. Turčanová, Pekárenská 133/12, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/12/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o siciálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 12 168,93 €20.11.2012nestanovený
079/2012Mihál Peter a manž. Mihálová Zuzana, byt č. 14, Pekárenská 133, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/14/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu. č. 14 163,93 €20.11.2012nestanovený
078/2012Horniaková Mária, rod. Pulišová, a manž. Horniak Peter, Pekárenská 133/13, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/13/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 13 168,93 €20.11.2012nestanovený
077/2012Trubanová Renáta, rod. Kováčiková, Pekárenská 133/20, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme č. 133/20/2012..Uzatvárajú v zmysle Zákona č.443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č.20 168,93 €19.11.2012nestanovený
076/2012Sovková Alena, rod. Kuzmová, Pekárenská 133/17, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/17/2012..Uzatvárajú v zmysle zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o siciálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka túto zmluvu o prenájme nehnuteľnosti bytu: č. 17 163,93 €18.11.2012nestanovený
075/2012Pohančanik, s.r.o., Švermova 1754/24, 974 04 Banská ŠtiavnicaMandátna zmluva v zmysle ustanovení § 566 a násl. Obchodného zákonníkaMaterská škola Hliník nad Hronom - renovácia70,00 €31.10.2012nestanovený
074/2012Pohančanik, s.r.o., Švermova 1754/24, 97404 Banská BystricaMandátna zmluva v zmysle ustanovení § 566 a nás. obchodnéh zákonníkaRekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Základnej školy Hliník nad Hronom70,00 €31.10.2012nestanovený
073/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda číslo 182/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe, v rámci Národného projektu Absolventská prax 2Vykonávanie absolv. praxe v rámci Národného projektu Absolvenstská prax 20,00 €27.10.2012nestanovený
072/2012CONNECT pro, s.r.o., Gorazdova 26, 05201 Spišská Nová VecZmluva o dielo Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dodávku a montáž kamerového systému v zmysle položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1 - cenová ponuka zo dňa 29.7.2012, ktorá tvorí jej neoddelitelnú súčasť. 7 237,78 €24.10.2012nestanovený
071/2012SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaPodujatie s hudbou Mesiac úcty k starším - posedenie pre seniorov 0,00 €3.10.2012nestanovený
070/2012Gregáňová Lenka, Pekárenská 133/6, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme č. 133/6/2012Prenájom nehnuteľnosti bytu č. 6 168,93 €3.10.2012nestanovený
2012/069Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistná zmluva č. 2400059096Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre nasledovné predmety poistenia: Stavba ČOV na adrese Železničná 53, 966 01 Hliník nad hronom, Súbor hnuteľných vecí ČOV na adrese Železničná 53, 966 01 Hliník nad Hronom, Splašková kanalizácia v obci Hliník nad Hronom 1 778 779,46 €1.10.2012nestanovený
068/2012ALNETwork, s.r.o., Priehradka 395/3, 966 01 Hliník nad HronomZmluva o prenájme reklamného priestoruReklamný priestor A0 - 3 ks 145,50 €27.9.201230.11.2012
067/2012Ivan Baran - BALUPA s.r.o., Kamenárska 186, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme reklamného priestoruVeľkosť reklamného priestoru (A5-A0) A0 1ks90,00 €28.9.2012nestanovený
066/2012Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s, Ul. SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle ustanovenia § 659 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) Predmetom tejto zmly je záväzok požičiavateľa bezodplatne prenechať vypožičiavateľovi na dočasné užívanie nižšie uvedenú hmuteľnú vec: kovová nádoba 1100l s čiernym vekom určená na zber ZKO0,00 €26.9.2012nestanovený
065/2012HTK Mobile s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava - RužinovZmluva o prenájme reklamného priestoru Veľkosť reklamného priestoru (A5-A0), AO - 2ks60,00 €18.9.2012nestanovený
002/2006Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SaZmluva o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €2.10.2006nestanovený
064/2012Tokoli Vojtech, Priehradka, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého užívania nebytové priestory v budove kultúrneho domu v Hliíku nad Hronom, ktorá je vo vlastníctve obce Hliník nad Hronom. Budova kultúrneho domu je zapísaná na LV č. 1016, parc. KN-C č. 1398/1, súp. č. 320 v k. ú. Hliník nad Hronom, a to sála kultúrneho domu, kuchynka, prístavok KD. Účelom prenájmu je cigánska zábava 170,00 €13.9.2012nestanovený
001/2000Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 1/00/ZH o podmienkach prevádzkovania vodohospodárskeho dielaPrevádzkovanie vosohospodárskeho diela - ČOV a verejnej kanalizácie v Hliníku nad Hronom0,00 €nestanovenýnestanovený
063/2012Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaZmluva č. 264 06/2012 o čistení odpadových vôd od producentov, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisovPrevádzkovateľ v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 1/00/ZH o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela - Čistiareň odpadových vôd Hliník nad Hronom a verejnej kanalizácie v obci Hliník nad Hronom zo dňa 04. 09. 2000 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 z ktorej práva a povinnosti boli na prevádzkovateľa postúpené Zmluvou o postúpení práv a záväzkov prevádzkovateľa zo Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela - Čistiareň odpadových vôd Hliník nad Hronom a verejnej kanalizácie v obci Hliník nad Hronom zo dňa 16. 01. 2006 zabezpečoval pre vlastníka prevádzku ČOV Hliník nad Hronom ako i prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Hliník nad Hronom. Po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 dňom 31. 08. 2012 zabezpečuje pre vlastníka len prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Hliník nad Hronom. 0,74 €1.9.2012nestanovený
062/2012INVENTURA SK, s.r.o., Strojárska 359, 966 01 Hliník nad Hronom Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 3/2012Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, ktorá je zapísaná u katastrálneho úradu v Banskej Bystrici - Správa katastra Žiar nad Hronom, na liste vlastníctva č. 1016, katastrálne územie Hliník nad Hronom, a to: stavby ul. Strojárska , súp. č. 359, stojacej na parc. č. 551, popis stavby: podnikateľský inkubátor. Predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 17,47 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti indentif. v ods. 1 tohto článku zmluvy, a to: Poschodie II. bunka č. 18B45,00 €1.9.2012nestanovený
Položky 1-50 z 113
ÚvodÚvodná stránka