Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený. 

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá  matrikárka.


POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu tieto doklady, potrebné na vyplnenie žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú podpisujú obaja snúbenci pred matrikárom na matričnom úrade:
• platný občiansky preukaz (potvrdenie o pobyte, doklad o štátnom občianstve)
• rodný list
• ak ide o vdovca/vdovu – úmrtný list zosnulého manžela
• ak ide o rozvedeného/rozvedenú – právoplatný rozsudok o rozvode
Praktické rady:
1. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
2. Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.


DOHODA O PRIEZVISKU

Snúbenci sa dohodnú na jednej z nasledujúcich možností:
• Priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom.
• Ponechajú si svoje doterajšie priezviská a dohodnú sa na priezvisku ich spoločných detí.
• Priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá aj svoje doterajšie priezvisko.
Praktická rada:
Dohoda snúbencov o ich spoločnom priezvisku sa zapisuje v mužskom aj ženskom tvare. Žena môže požiadať o výpis bez koncovky slovenského prechyľovania - v praxi to znamená, že žena môže používať priezvisko v mužskom rode.
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev - v tomto prípade sa teda nevyžaduje dohoda snúbencov.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list,
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
• doklad o štátnom občianstve*,
• doklad o pobyte*,
• potvrdenie o osobnom stave*,
• úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Doklady označené * nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

Všetky doklady musia mať príslušné overenia (záleží od krajiny) a musia byť preložené do Slovenského jazyka súdnym prekladateľom. Výnimkou sú občania Českej republiky.
________________________________________
Vybavuje: Mária Šoučíková, telefón: 045/6761066,

e-mail: matrika@hliniknadhronom.sk
________________________________________


 

POZOR NA PODVODNÍKOV

Podvodník opäť „nachytal“ 81-ročnú dôchodkyňu   Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiari nad Hronom začal v stredu (31.1.) trestné stíhanie za zločin podvodu. V pondelok (29.1.) totiž zavolal neznámy páchateľ na pevnú linku do bytu 81-ročnej dôchodkyne, ktorá keď zdvihla, opýtal sa jej mužským hlasom na jej priezvisko. Po tom, čo mu uv

Zapojte sa do hry o

detské ihrisko

SENIORI POZOR!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !   Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám  a  predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2018

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Projekt na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie v obci Hliník nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Základná škola 12.02. - 16.02.2018 ZS 12-02-2018.pdf (445.6 kB)
Materská škola 12.02. - 16.02.2018 MS 12.02.2018.pdf (543.8 kB)

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka