Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hliník nad Hronom

Kultúra a šport

25.9.2017   17:00

Lodenica Hliník nad Hronom

Vatra SNP

Page1 (3).jpg

Program:
16,00 hod. – pietna spomienka pri pamätníku na ul. Priehradka
17,00 hod. – športové popoludnie - futbalový zápas deti vs. rodičia – deti, priveďte si so sebou svojich ockov!!!
17,30 hod. – 19,30 hod. – jazda na koňoch
18,00 hod. – 19,00 hod. – Sokoliarska skupina sv. Bavona
19,30 hod. – zapálenie vatry
20.00 hod. - 21.00 hod. Robo Mi ...


 

 

Projekt: OBNOVOU KNIŽNIČNÉHO FONDU OSLÁVIME 90 ROKOV ČINNOSTI NAŠEJ KNIŽNICE podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

logoObec Hliník nad Hronom sa zapojila do národného projektu na obnovu knižničného fondu. V roku 2016 sa nám vďaka Fondu na podporu umenia podarilo zakúpiť knihy v hodnote 1 500,00 € pre našu knižnicu.
 

Upozornenie Policajného zboru SR

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici sa opätovne obracia na občanov s upozornením „ponáhľajte sa domov radšej pomaly“ V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k s ...
 

Upútavky na oznamy

Obecný a Matričný úrad od 24.7.2017 dočasne na novej adrese

Oznamujeme občanom, že od 24.7.2017 je Obecný  a Matričný úrad Hliník nad Hronom dočasne presťahovaný z dôvodu kompletnej rekonštrukcie budovy na adresu Strojárska 359/10. 

viac...


 

Verejná vyhláška - Medveďová

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

Občan: MEDVEĎOVÁ  Marta, rok narodenia: 1963, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť: 18C/103/2016-55, Okresný súd Žiar nad Hronom, Nám. Matice Slovenskej 5/1, 965 01 Žiar nad Hronom

Miesto uloženia: Obecný úrad, nová adresa: Strojárska 359/10, 966 01 Hliník nad Hronom

viac...


 

Verejná vyhláška - Jacková

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

 Adresát: Silvia JACKOVÁ, rok narodenia: 1980, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť: Dôvera, zdravotná poisťovňa (žltý poštový lístok )

Miesto uloženia: OBECNÝ ÚRAD,  nová adresa : Strojárska 359/10 , 966 01 Hliník nad Hronom

viac...


 

Verejná vyhláška - Kicko Dušan

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

     Z dôvodu, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) Zák. č. 253/1998  a adresa sídla obecného úradu je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov

- doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát: Dušan  KICKO, rok narodenia: 1982, 966 01 Hliník nad Hronom

 

 

viac...


 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

fotoZačiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné ochladenie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa začína v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať.

Zimné obdobie je obdobím, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.

Od 1.1. do 12.1. 2016 vzniklo na území Banskobystrického kraja už 20 požiarov v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne, nedodržiavania predpísaných bezpečných vzdialeností horľavéhých materiálov od spotrebičov, požiarov striech a požiarov kotolní.

Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša sadzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru.

Pri komínoch treba venovať zvýšenú pozornosť najmä pravidelnej kontrole a čisteniu samotných komínov, taktiež údržbe palivových spotrebičov. Pri neodbornom „svojpomocnom“ zhotovovaní, prípadne oprave komínov vznikajú netesnosti, ktoré sú mnohokrát taktiež príčinou vzniku požiarov.

Bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu je potrebné dodržiavať v závislosti od druhu používaného paliva do spotrebiča. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je to 800 mm, na kvapalné 400 mm a plynné 200 mm vo všetkých smeroch.

Kvalitná a odborná prevencia v objektoch súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Protipožiarna bezpečnosť vo vykurovacom období

Začala jeseň a s ňou prichádza aj chladné a sychravé počasie. S ním začína aj vykurovacie obdobie, ktoré je vo veľkej miere spojené so zvýšenou možnosťou vzniku požiarov, ktoré bývajú často spôsobené práve vykurovacími telesami. Vzhľadom k charakteru našej krajiny, dostupnosti a finančnej výhodnosti tuhého paliva sa po veľkom rozmachu plynofikácie opäť navracia klasické kúrenie na tuhé palivo. V súčasnej dobe sa začalo pri novej výstavbe bytových domov využívať teplovzdušné kúrenie.

V mnohých prípadoch sa tiež spojazdnili staré piecky v rodičovských domoch a v rekreačných či záhradných chatkách. Veľkej obľube sa tiež tešia kozubové pece, ktoré spĺňajú nielen požiadavky na dobrú výhrevnosť obytných priestorov, ale sú aj vhodným estetickým doplnkom v obytných, reštauračných, ale i v ubytovacích priestoroch.

Vo vykurovacom období rokov 2014 a 2015 bolo zaznamenaných v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica 25 požiarov, príčinou ktorých bola porucha alebo nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

Jednou z hlavných príčin vzniku požiarov je v takýchto prípadoch najmä neodborná, svojpomocná inštalácia spotrebiča, vlastná výroba ( murované kozuby ), ale i jeho napojenie do už existujúceho komína bez prehodnotenia jeho úprav a nevykonávanie jeho odborného čistenia a kontroly poverenou osobou. Osoby ktoré takto konajú, dúfajú, že to robia vo svoj prospech, v skutočnosti sa však dopúšťajú priestupku voči stavebnému zákonu a taktiež priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. h) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: „zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou (kominár)...“ a písm. i) „dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

Čistenie a kontrola komína

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, podľa výkonu jednotlivých typov spotrebičov, takto :

komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW - 1x za 4 mesiace
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW - 1x za 2 mesiace
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW - 1x za 12 mesiacov
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW - 1 x za 6 mesiacov
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW - 1x za 6 mesiacov

Na vykonávanie prác spojených s čistením, kontrolou a preskúšaním komína musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Odborné preskúšanie komína pred pripojením spotrebiča na komín musí vykonať odborne spôsobilá osoba. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vydáva ten kto čistenie a kontrolu vykonal, pri preskúšaní komína a dymovodu to vydáva odborne spôsobilá osoba.

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa musí oznámiť obci.

Na koniec pár rád ako znížiť riziko požiaru od vykurovacieho telesa:

inštalovať palivový spotrebič odborníkom výhradne spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču
čistiť pravidelne komín podľa výkonu spotrebiča a druhu paliva v lehotách určených vyhláškou
vysýpať popol z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
dodržovať bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu resp. podľa vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.,
nepoužívať k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh
neprekurovať vykurovacie teleso, nesušiť v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach
používať vykurovacie teleso len v dobrom technickom stave
umiestňovať vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov, neukladať na nich a v ich blízkosti dekoračné predmety
konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom

Človek môže svojim konaním buď k vzniku požiaru alebo jeho vzniku zabrániť. Dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti sa vždy vypláca, pretože požiar si majiteľa nevyberá. Zamyslite sa nad tým. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv vzniku nežiaduceho požiaru.


 

 

Máme nové osvetlenie!

fotoV našej obci bol realizovaný projekt pod názvom "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hliník nad Hronom."
 

Nová kniha v predaji

Realizované práce v roku 2015

foto obceVážení občania. V prílohe tohoto príspevku máte možnosť pozrieť si súhrn prác, ktoré sa podarilo uskutočniť v priebehu roka 2015.
 

Súťaž o najlepšie mestá/obce v triedení odpadov 2015

fotoNaša obec získala prestížne ocenenie.
 

Pribudol merač rýchlosti

NadáciaNadácia Allianz poskytla obci Hliník nad Hronom finančné prostriedky vo výške 1500 EUR, z ktorých sa financovalo obstaranie a inštalácia 1 ks meracieho zariadenia na meranie rýchlosti na štátnej ceste III. triedy.
 

Obecný úrad

na Strojárskej 359

Slovenská pošta - zmena

prevádzkovej doby

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2017

dnes je: 19.8.2017

meniny má: Lýdia

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

webygroup
ÚvodÚvodná stránka