Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru prenajať v texte identifikovaný nehnuteľný majetok obce Hliník nad Hronom, na ktorý prenájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa.

Obec Hliník nad Hronom v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zverejňuje zámer prenajať z dôvodov hodných osobitného zreteľa nižšie identifikovaný  nehnuteľný majetok, a to:

C-KN parcely č. 3460 – ostatné plochy, CKN 3633 – orná pôda, CKN 3824 – orná pôda, CKN 3825 – trvalé trávne porasty, 3830 – orná pôda, evidovaných na liste vlastníctva č. 1954 vedenom na  Okresnom úrade Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor,  katastrálne územie Hliník nad Hronom.

Žiadateľ: Názov : Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín,  966 23  Lovčica – Trubín, IČO : 00210447

 ďalej v texte len „žiadateľ“)

Zdôvodnenie osobitného zreteľa :

Žiadateľ dlhodobo vykonáva poľnohospodársku činnosť na pozemkoch obce, pričom spolupráca je dlhodobo výhodná pre obec. Žiadateľ uhrádza nájom riadne a včas a taktiež aj daň z nehnuteľností v prospech obce. Žiadateľ sa o prenajaté pozemky dlhodobo stará odborne, so starostlivosťou riadneho hospodára a prispieva tak aj ku skultúrneniu nášho bezprostredného krajinného okolia a k ochrane životného prostredia. Pozemky sú situované mimo zastavaného územia obce. Osobitný zreteľ je daný aj zachovaním kontinuity poľnohospodárskej rastlinnej výroby žiadateľa na týchto pozemkoch.

 

 

 

 


 
 

Pozvánka na

OZ

Zmena termínu odvozu

nebezpečného odpadu

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2018

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola MŠ 24.09.2018.pdf (137.3 kB)
Základná škola ZŠ 24.09.2018.pdf (60.7 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka