Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

OZNAMY

OZNAMY

Pozvánka na prerokovanie - STREDNÝ HRONVytlačiť
 

Dňa 4.5.2017 sa uskutoční verejné prerokovanie zámeru na zaradenie lokality Stredný Hron do zoznamu území európskeho významu(ÚEV).


 
 

Verejná vyhláška - Goral, GreškoVytlačiť
 

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

 

     Z dôvodu, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) Zák. č. 253/1998  a adresa sídla obecného úradu je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov

- doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresáti:

Boris  GORAL

rok narodenia: 1985, 966 01 Hliník nad Hronom

 Ľubomír GREŠKO

rok narodenia: 1993, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť:

ÚRAD PRÁCE  Banská Štiavnica

Adresát:

Peter  BENKO

rok narodenia: 1985, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť:

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD

 

Miesto uloženia:

Obecný úrad, Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:           7,30 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:            7,30 hod. – 14,30 hod.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní, v priebehu ktorých si adresát môže písomnosť prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.


 
 

Zámer obce na prenájom časti obecnej parcelyVytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zverejňuje zámer prenajať z dôvodov hodných osobitného zreteľa nižšie identifikovaný  nehnuteľný majetok, a to:

Časť C-KN parcely č. 553/1 pri bytových domoch súp. č. 360, 361, 362, 363, 364, 365, evidovanej na liste vlastníctva č. 1016 vedenom na  Okresnom úrade Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor,  katastrálne územie Hliník nad Hronom, zastavané plochy a nádvoria.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa :

Obec Hliník nad Hronom má záujem vybudovať na sídlisku Strojárska ulica pri bytových domoch dostatočné množstvo parkovacích miest, nakoľko dopravná situácia v bezprostrednom okolí bytových domov je kritická. Stále sa zvyšujúci počet osobných automobilov na sídlisku spôsobuje problémy pri zimnej a letnej údržbe. Na základe záujmu vlastníkov bytov na Ul. Strojárskej  o parkovacie miesta v blízkom okolí sa rozhodla obec Hliník nad Hronom umožniť jednotlivým bytovým spoločenstvám vybudovať na pozemkoch obce parkovacie miesta na vlastné náklady za podmienok, ktoré určí Obecné zastupiteľstvo.

 


 
 

Zámer obce prenajať časť obecnej parcelyVytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  zverejňuje zámer prenajať z dôvodov hodných osobitného zreteľa nižšie identifikovaný  nehnuteľný majetok, a to:

Časť C-KN parcely č. 482/1, na ktorej je vybudované parkovacie miesto č. 4, pred bytovým domom súp. číslo 393, Priehradka 966 01 Hliník nad Hronom,    evidovanej na liste vlastníctva č. 1016 vedenom na  Okresnom úrade Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor,  katastrálne územie Hliník nad Hronom, zastavané plochy a nádvoria.

žiadateľovi:  Andrea Kniebüglová, nar. ............, Priehradka 393/21, 966 01 Hliník nad Hronom, ( ďalej v texte len „žiadateľ“)

Zdôvodnenie osobitného zreteľa :

Predmetné parkovacie miesto bolo vybudované v roku 2011 na náklady pani Moniky Zimanovej, ktorá medzičasom zmenila svoje bydlisko mimo obce Hliník nad Hronom a nehnuteľnosť v bytovom dome súp. číslo 393, ul. Priehradka  odpredala pani Andrei Kniebüglovej. V súvislosti s prevodom bytu na žiadateľku vznikli dôvody na nájomný vzťah na existujúce parkovacie miesto č. 4 na žiadateľku.

Zámer prenajať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom:     dňa 12.04.2017

- na webovej stránke obce Hliník nad Hronom: dňa 12.04.2017

 


 
 

Štatistické zisťovanieVytlačiť
 

V dňoch 10.4.2017 - 29.5.2017 prebehne v našej obci štatistické zisťovanie o prijmoch a životných podmienkach domácnosti.

Súbor na stiahnutie Štatistika.pdf Štatistika.pdf (71.3 kB)

 
 

Schválený rozpočet na rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

DNI JARNEJ ČISTOTYVytlačiť
 

Vážení občania!

Aj v tomto roku budete mať možnosť odovzdať do veľkoobjemových kontajnerov  rôzny odpad. Počas pripravovaných „Dní jarnej čistoty“, ktoré sa uskutočnia v našej obci v dňoch 24.4.2017 – 29.4.2017 sa môžete legálne zbaviť nepotrebného odpadu. Tento rok bude zber prvýkrát kontrolovaný zamestnancami obce a dôjde k triedeniu objemného odpadu priamo na miestach, kde budú kontajnery rozmiestnené.  Obec Hliník nad Hronom sa tak rozhodla z viacerých dôvodov. V prvom rade sme boli nútení vyradiť z majetku obce „kontajnerové vozidlo“, ktoré po viac ako 25 rokoch doslúžilo a rovnako bolo vyradených aj niekoľko rozpadnutých kontajnerov. Znamená to pre nás všetkých určité prispôsobenie sa možnostiam, ktoré obec má. V druhom rade nás k tomu prinútila každoročne sa opakujúca situácia, ktorá vyplynula z možnosti pre občanov, hodiť do kontajnera čokoľvek. Aj napriek  pokynom, čo do kontajnerov patrí, resp. nepatrí, nachádzali sme v kontajneroch také druhy odpadov, ktoré patria do separovaných zložiek odpadu a sú pravidelne odvážané spred rodinných a bytových domov. Jednalo sa o plasty, kartónové krabice, handry, pneumatiky, chladničky, televízory a ďalšiu elektroniku, oleje, dokonca BIO odpad(burina, konáre zo stromov a podobne). Skôr či neskôr muselo dôjsť k tomuto kroku zo strany samosprávy, nakoľko na neporiadnych občanov doplácame v tomto prípade všetci. Okrem iného, využívali „našu pohostinnosť“ aj cudzí občania z iných dedín, ktorí vedeli o možnosti zbaviť sa odpadu v našej obci, keďže kontajnery boli voľne prístupné. Sme si vedomí toho, že nie všetci budú s týmto krokom spokojní, ale sme presvedčení o správnosti nášho rozhodnutia. Veríme, že prinesie po určitom čase výsledok a podarí sa nám to, čo dokázali iné obce  -  naučiť občanov rešpektovať pravidlá pri likvidácii odpadu. Snahou obce je zabrániť vytvárať čierne skládky a zároveň   znížiť celkové náklady obce v tejto oblasti. Veríme, že využijete ponúkané možnosti a spoločne tak všetci prispejeme k väčšej čistote v našej obci - Hliníku nad Hronom, ale i k celkovému  zlepšeniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné nikomu z nás.

 

HARMONOGRAM ZBERU

Zberné miesto č. 1 – parkovisko pred futbalovým štadiónom, Ul. Pionierov

Pondelok 24.4.2017 – 7.00 – 17.00 hod.

Utorok     25.4.2017 – 7.00 – 17.00 hod.

Sobota     29.4.2017 – 7.00 – 14.00 hod.

 

Zberné miesto č. 2 – zelená plocha oproti budove 359 (podnikateľ. inkubátor), Strojárska ul.

Streda     26.4.2017 – 7.00 – 17.00 hod.

Zberné miesto č. 3 – asfaltová plocha na  Priehradke (basketbalové ihrisko pri činžiakoch)

Štvrtok    27.4.2017 – 7.00 – 17.00 hod.

Zberné miesto č. 4 – park pred obecným úradom, Železničná 320 (oproti kultúrnemu domu)

Piatok   28.04.2017 – 7.00 – 17.00 hod.

Sobota  29.04.2017 – 7.00 – 14.00 hod.

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE O ZBERE

 

K dispozícii budú 4 veľkoobjemové kontajnery na každom zbernom mieste podľa vyššie uvedeného harmonogramu.

DREVO - jeden kontajner bude určený na zber dreva. Upozorňujeme, že to musí byť čisté drevo bez kovu, bez skla, plastov, čalúnenia a pod.,

STAVEBNÝ ODPAD - druhý kontajner bude určený na zber čistého  stavebného odpadu bez zvyškov kovu, dreva, skla a pod.,

ZMES OBJEMNÉHO ODPADU - 2 ks kontajnerov budú určené na zber ostatného druhu objemného odpadu.

Čo môže byť v kontajneri  na drevo?

Drevený nábytok rozbitý na menšie časti, odpadové dosky, plávajúce podlahy, dvere, drevené stoličky.

 

Čo môže byť v kontajneri na stavebný odpad?

Tehly, kvadry, obkladačky, dlažby, škridla, omietky, umývadlá, toalety, škvarobetón, obyčajný betón  - všetko bez zvyškov iného materiálu.

 

Kontajner na objemný odpad -  2 ks

Tam je možné odovzdať všetok objemový odpad, ktorý nie je možné odovzdať pri zbere komunálneho odpadu a separovaných zložiek, napr. čalúnené kreslá, stoličky, gauče, koberce, znečistené plasty a gumy (napr. starý bazén), hadice.

 

Čo je zakázané odovzdať do veľkoobjemového kontajnera? 

Konáre, pneumatiky, elektrozariadenia, nebezpečný odpad(staré handry, farby, spreje, lepenka, bitumenové pásy zo striech, oleje, obaly z olejov,  tonery z tlačiarní, sklo, káble, žiarivky, batérie, akumulátory.

 

Kvôli rýchlejšiemu odovzdávaniu odpadu na zbernom mieste, odporúčame občanom, aby si objemný odpad podľa druhu vopred oddelili, napr. nábytok rozbili na menšie časti, ak je to možné odstránili z neho iné druhy materiálu(pánty, kovanie, lišty, čalúnenie) - hlavne zo skríň, postelí, stoličiek. Zodpovedným prístupom tak prispejeme k zníženiu nákladov na likvidáciu odpadu, pretože čistý vytriedený odpad poputuje na ďalšie spracovanie a nebude musieť ísť na skládku, ktorá nie je zadarmo.

Na záver chceme pripomenúť, že v zmysle nového zákona o odpadoch, nie je možné odovzdať na zbernom mieste v obci staré pneumatiky. Tie je možné odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise.

 

Vopred ďakujem za spoluprácu. 

 

Vladimír Mikuláš

starosta obce


 
 

KOŽNÁ AMBULANCIA V NAŠEJ OBCIVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 4.apríla 2017 začína v Obci Hliník nad Hronom ordinovať nová kožná lekárka MUDr. Palajová. Ordinovať bude každý utorok a stredu v čase od 12.30 – 16.00 hod. na adrese Kamenárska 158 – budova lekárne.   Pri prvej návšteve kožnej ambulancie je potrebné priniesť si so sebou zdravotnú dokumentáciu.   Výmenný lístok nie je potrebný.

 


 
 
Položky 1-9 z 9

DNI JARNEJ ČISTOTY

od 24.4. - 29.4.2017

Schválený rozpočet

na rok 2017

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2017

dnes je: 26.4.2017

meniny má: Jaroslava

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Jedálny lístok ZŠ Jedálny lístok ZS 24.04. - 28.04.2017.pdf (303.2 kB)
Jedálny lístok MŠ Jedálny lístok MS 24.04. - 28.04.2017.pdf (250.7 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka