Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

ODPADY

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2019

plagat


 

Informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Výpočet úrovne triedenia KO za rok 2018

 
Informácie o výpočte

 

Zber kuchynského oleja

ZBER POUŽITÉHO POTRAVINÁRSKEHO OLEJA A TUKOV

foto

Použitý olej môžu občania odovzdať po telefonickej dohode so zamestnancom obce. tel. kontakt: 045/6761190, 0910986292 do určeného kontajnera.

Potrebné informácie:

  1. Použitý potravinársky (kuchynský) olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš s pevným uzáverom na závit ( 1 l, 1,5 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l).
  2. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť cez sitko. Do fľaše sa môže dostať aj strúhanka.
  3. PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom je nutné poriadne uzatvoriť, aby sa olej nevylial.

Ponúkame Vám možnosť požiadať o špeciálny lievik, ktorý sa dá nakrútiť priamo na klasickú pet fľašu z nápojov - 1 l, 1,5 l, 2l, 2,5 l prípadne iné neštandardné objemy s rovnakým priemerom hrdla. Takýto lievik bude poskytnutý bezplatne každému záujemcovi, ktorý oň požiada priamo na zbernom mieste, alebo na Obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu počas úradných hodín.

lievik

lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu

 

 

 

 

lievik

použitý kuchynský olej(NIE MOTOROVÝ), masť, tuk nalejte do PET fľaše, odmontujte lievik a pevne uzavrite

 

 


 

POPIS SYSTÉMU NAKLADANIA S ODPADOM V OBCI HLINÍK NAD HRONOM

V zmysle §81 ods. 7, písm. h) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zverejňuje obec Hliník nad Hronom podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu. 

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby, druh nádoby:
a) 110 l alt. 120 litrová zberná nádoba
b) 240 litrová zberná nádoba
c) 1 100 litrová nádoba
vo frekvencii pre rodinné domy: 2 x za 4 týždne, pre bytové domy, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby: 1 x týždenne.

Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.


Drobný stavebný odpad

Obec uskutočňuje zber drobného stavebného odpadu výlučne formou množstvového zberu. Pôvodcovia a držitelia odpadu na území obce (fyzické osoby) odovzdávajú drobný stavebný odpad celoročne na zberný dvor v obci(platí v prípade zriadenia ZD). Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je odplatné,  výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov obec určuje vo VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. V prípade, že si pôvodca alebo držiteľ odpadu na území obce (fyzická osoba) prepravu nevie zabezpečiť sám, môže si túto službu zabezpečiť u oprávnenej osoby na vlastné náklady. 

Pôvodcovia alebo držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní z takéhoto odpadu pred jeho odovzdaním prednostne vytriediť iné zložky komunálneho odpadu (napr. sklo, plasty a pod.)

Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní počas realizácie bežných udržiavacích prác, pri ktorých vzniká drobný stavebný odpad, tento odpad zhromažďovať  bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne so súhlasom obce.

Medzi drobný stavebný odpad, ktorí vyprodukujú pôvodcovia území obce (fyzické osoby) v rámci bežných udržiavacích prác, patria napr. zmesi betónu, kvadier, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá.

Objemný odpad


Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2x počas roka na vopred určených miestach v obc do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Interval vývozu: priebežne, podľa potreby
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady ... .

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok


Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať: v rámci  kalendárového zberu na určené miesto resp. od domu k domu, vo vyhlásených termínoch: 2 krát ročne /jar, jeseň a na vopred určených miestach v obci, kde je pristavená mobilná zberňa resp. auto na zber elektroodpadu.
Zbiera sa: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky ako ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami...
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady... .
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/.
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.
Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ...
Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...
 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Zber papiera

Zber papiera sa uskutočňuje do označených:
1100 l nádob umiestnených pri bytových domoch, pre PO a FO - podnikateľov, interval zberu: v zmysle kalendára vývozu
240 l nádob, alebo z vriec pri rodinných domov, pre PO a FO - podnikateľov, interval zberu: v zmysle kalendára vývozu
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .


Zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov:

Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje do označených:
1100 l nádob umiestnených pri bytových domoch, pre PO a FO - podnikateľov, interval zberu: v zmysle kalendára vývozu
240 l nádob, prípadne vriec u rodinných domov, pre PO a FO – podnikateľov, interval zberu: v zmysle kalendára vývozu.
Zbiera sa: Plasty: plasty - fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén a pod. Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Kovy: kovové plechovky od nápojov, konzervy, starý kovový riad, Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla
Viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ): viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.
Nezbiera sa: znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan, plastové poháriky a kelímky a pod., kovové obaly kombinované s iným materiálom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk, viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ) - silne znečistené
• veľkokapacitného kontajnera na väčšie kusy kovového odpadu


Zber skla

Zber skla sa uskutočňuje do označených 1100 l zberných nádob umiestnených na území obce.

Vývoz nádob: v zmysle kalendára vývozu

Odpadové sklo do nádob je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov ... .
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) ... .
 

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať:
počas kalendárového zberu, alt. mobilného zberu – 2 krát ročne /jar, jeseň/. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom zberného miesta. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.
Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory ... .
Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad ... .


Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejnej lekárne na území obce. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.


Zber šatstva a textilu


Zber celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo rozmiestnených po obci. Vývoz zberných nádob: podľa potreby.
Zbiera sa: čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky ( iba v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.
Nezbiera sa: netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané ) odevy, topánky ktoré nemajú pár.


Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu občania odovzdať v 140 l BIO nádobách alebo vo vreciach. Konáre musia byť zviazané a skrátené na max. dĺžku 1 m.
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol ... .
Nezbiera sa: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod ...

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností


Obec Hliník nad Hronom nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady z dôvodu, že je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Jedlé oleje a tuky

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje : priebežne, do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený v technickej miestnosti pri Obecnom úrade. Kuchynské oleje  sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.
Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku ... .
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla...
 

Pneumatiky

Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík - predajcovi pneumatík, či pneuservisu.

Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Hliník nad Hronom č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hliník nad Hronom.


 

Výberové konanie

na riaditeľa/-ku ZŠ

Harmonogram

Súbor na stiahnutie 2019 - kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek.pdf (389.8 kB)

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Materská škola MS - 25.02.2019.pdf (114 kB)
Základná škola ZS - 25.02.2019.pdf (37.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka