Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

  Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov     predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy –  List vlastníctva alebo Rozhodnutie z katastra nehnuteľností
 súhlas vlastníka (resp. všetkých spoluvlastníkov) nehnuteľnosti. (Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo na prihlasovacom lístku   pred zamestnancom ohlasovne alebo na predpísanom tlačive s overeným podpisom.) 
• nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú (v tomto prípade nie je potrebný súhlas vlastníka). 

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny.
Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní potvrdenia o pobyte pri dovŕšení 15-teho roku veku na vydanie prvého občianskeho preukazu je potrebné predložiť rodný list maloletého.
________________________________________

Vybavuje: Mariana Šoučíková, telefón: 045/6761066, e-mail: matrika@hliniknadhronom.sk

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

________________________________________


PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt.
________________________________________
Vybavuje: Mariana Šoučíková, telefón: 045/6761066, e-mail: matrika@hliniknadhronom.sk

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.
________________________________________


ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU NA NÁVRH OBČANA

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:
• na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
• na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:
• občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
• list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace.

________________________________________
Vybavuje: Mariana Šoučíková, telefón: 045/6761066, e-mail: matrika@hliniknadhronom.sk

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: bez poplatku.

________________________________________


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Slavomír Hlinka

Projekt na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Modernizácia verejného osvetlenia

Kanalizácia rekonštrukcia ČOV - Hliník nad Hronom

Zberný dvor Hliník nad Hronom

Zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie v obci Hliník nad Hronom

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

HARMONOGRAM VÝVOZU TKO A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2018

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

JL Základná škola ZS 23.04.2018.pdf (27.1 kB)
JL Materská škola MS 23.04.2018.pdf (40.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka