Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hliník nad HronomHľadať
 
 

Aktuality v obci

MUDr. Haffnerová oznamujeVytlačiť
 

MUDr. Haffnerová oznamuje svojim pacientom, že v piatok 26. apríla 2019 nebude ordinovať, zastupovať bude MUDr. Kratochvíľa.


 
 

Detská burza MraveniskoVytlačiť
 

fotoMravenisko opätovne pozýva všetkých na tradičnú detskú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019 od 8,30 do 12,30 hod. v budove II.Základnej školy v Žiari nad Hronom. Na burze budú k predaju hračky, detské potreby, oblečenie, obuv a potreby pre tehotné.  Všetkých pozývame


 
 

Systém informovaniaVytlačiť
 

Obec Hliník nad Hronom opätovne zverejňuje informácie o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „FLORIAN“, budú dostávať dôležité informácie formou sms alebo emailu. Formou sms budú zasielané len veľmi dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sietí (elektrina, voda, plyn), zmena ordinačných hodín u lekárov a podobne. Formou mailu budú zasielané všetky oznamy, ktoré sa budú zverejňovať v obecnom rozhlase.

V prípade, že máte záujem o elektronické zasielanie dôležitých informácií a oznamov, je potrebné vyplniť dole priloženú návratku a doručiť ju poštou na adresu  Obecný úrad, Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom, osobne doniesť na adresu Strojárska 359/10, 966 01 Hliník nad Hronom – kancelária PODATEĽNE alebo zaslať naskenovanú v pdf. formáte na mailovú adresu : kniznica@hliniknadhronom.sk, prednosta@hliniknadhronom.sk alebo podatelna@hliniknadhronom.sk.

            Ak má občan má viacero telefónnych čísel a emailových adries, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny a mailový kontakt. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému (v tomto prípade obci Hliník nad Hronom) súhlas s poskytnutím svojich údajov na účely uvedené v návratke.

Je potrebné, aby návratka s predpísaným textom bola vyplnená úplne a podpísaná občanom. V opačnom prípade, nebude návratka zaradená do systému kontaktov na rozosielanie sms správ a emailov. Názov ulice je potrebný na presné zaradenie občana do podskupiny, napr. ULICA ŽELEZNIČNÁ, aby bolo možné zasielať informácie adresne,  podľa potrieb obce.


 
 

Plánovaná optická sieť Vytlačiť
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje v rokoch 2019/2020 výstavbu optickej telekomunikačnej siete v našej obci. Súčasťou realizácie optickej siete v tejto lokalite je aj pripájanie všetkých budov a rodinných domov po trase.

Do poštových schránok boli zo strany investora doručované informačné listy, kde sú uvedené podrobnosti o výhodách pripojenia.

Na druhej strane listu je informatívny súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. V prípade, že vlastník nehnuteľnosti má záujem o pripojenie na optickú sieť, je potrebné zakrúžkovať jednu z možností a leták doručiť do podateľne OcÚ na adresu Strojárska 359/10, 966 01 Hliník nad Hronom, poslať poštou na adresu OcÚ Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom alebo poslať naskenový na email: pavel.hronciak@gmail.com

 


 
 
Položky 1-10 z 11

Úradná tabuľa

Prerušená distribúcia elektrickej energieVytlačiť
 

logoStredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že v piatok 17.5.2019 a v nedeľu 19.5.2019 bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie. Podrobný zoznam dotknutých miest je uvedný v prílohách.


 
 

Verejná vyhláška - GreškoVytlačiť
 

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

     Z dôvodu, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) Zák. č. 253/1998  a adresa sídla obecného úradu je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov

- doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát: Richard GREŠKO, rok narodenia: 1998, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť: DÔVERA, z.p,  (žltý poštový lístok )

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD,  nová adresa : Strojárska 359/10 , 966 01 Hliník nad Hronom

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:            7,30 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:           nestránkový deň

Piatok:            7,30 hod. – 14,30 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní, v priebehu ktorých si adresát môže písomnosť prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Dňa 07.03.2019 podala spoločnosť ALU SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Nová cesta 1226/99, 925 23 Jelka, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou D.D.M., spol. s. r. o.,
IČO 47 891 271, Slaská 246, 966 22 Slaská, návrh na kolaudáciu stavby „Administratívno – prevádzková budova a výrobná hala“ na pozemkoch 4283, CKN 4284/1,CKN 4284/2, CKN 4282/1,
CKN 4282/2, CKN 4282/3, CKN 4282/4, CKN 4282/5, CKN 4286,CKN 4287.

Predmetná stavba bola povolená stavebným povolením obce Hliník nad Hronom pod číslom spisu 2008/00117 zo dňa 09.09.2008 na pozemkoch parcely čísla CKN 3077/6, CKN 3077/7, CKN 3077/8, CKN 3077/10, CKN 3077/11,CKN 3077/13, CKN 3077/14, CKN 3077/15, CKN 3077/16,
CKN 3077/17, CKN 3077/18, CKN 214/1, CKN 3068, CKN 3076 a parc. č. EKN 313/1, EKN 313/2, EKN 313/3 (CKN 2071), EKN 306/9 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom v objektovej skladbe:

SO Administratívno – prevádzková budova a výrobná hala

SO Vrátnica

SO Trafostanica

SO Plynová prípojka

SO Oplotenie

a následne bolo dňa 04.09.2018 Obcou Hliník nad Hronom pod číslom spisu OCU-S2018/00354  vydané rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby: „Administratívno – prevádzková budova a výrobná hala“ na pozemkoch parcely čísla CKN 4283, CKN 4284/1,CKN 4284/2, CKN 4282/1,
CKN 4282/2, CKN 4282/3, CKN 4282/4, CKN 4282/5, CKN 4286,CKN 4287 v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom v objektovej skladbe:

SO AB Budova, Výrobná hala, Skladová hala

SO Vrátnica

SO HTU

Prevádzkové objekty:

PS – Výrobné zariadenie

PS – Rozvod stlačeného vzduchu

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

            Obec Hliník nad Hronom, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom v súlade s ustanovením § 80 staveného zákona

n a r i a d i l a

k predloženému návrhu oznámením pod číslom spisu OCÚ-HH-S2019/00259 zo dňa 05.04.2019 začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 30. 04. 2019 (t. j. utorok) o 09.30 hod.

 

so stretnutím pozvaných na tvare miesta.

 

Stavebnému úradu bolo dňa 10.04.2019 vrátené späť oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie z dôvodu, že účastník konania PhDr. Juraj Petreje, naposledy bytom Hlinícka 2451/14, 831 52 Bratislava zomrel.

 

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad oznamujeme účastníkom konania - dedičom po zomrelom PhDr. Juraj Petreje, naposledy pobytom Hlinícka 2451/14, Bratislava začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie.

 

Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v budove Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice Slovenskej č. 8, VI. poschodie, č. dverí 91
v úradných hodinách t. j. v pondelok a stredu v čase od 7.30 do 15.30 hod. a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa ne neprihliadne. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

 

 

 

                                                                                                           Vladimír Mikuláš

                                                                                                              starosta obce

 

            Toto oznámenie o začatí kolaudačného konania sa doručuje v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom. Správny orgán súčasne zverejní písomnosť  iným spôsobom v mieste obvyklým.

 

 


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie. Vytlačiť
 

SSE a.s. oznamuje, že dňa 13.5. 2019 bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie. Podrobný zoznam dotknutých miest je v prílohe.


 
 

Verejná vyhláška - Medveďová , TatárVytlačiť
 

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

     Z dôvodu, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) Zák. č. 253/1998  a adresa sídla obecného úradu je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov

- doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát:Marta MEDVEĎOVÁ, rok narodenia: 1963, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava,  (žltý poštový lístok )

Adresát: Andrej TATÁR, rok narodenia: 1984, 966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť: OKRESNÝ SÚD Žíar nad Hronom, (žltý poštový lístok )

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD,  nová adresa : Strojárska 359/10 , 966 01 Hliník nad Hronom

 

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:            7,30 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:           nestránkový deň

Piatok:            7,30 hod. – 14,30 hod.

 

 

 


 
 

Verejná vyhláška - TarovskýVytlačiť
 

OZNÁMENIE o mieste uloženia písomnosti

     Z dôvodu, že občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) Zák. č. 253/1998  a adresa sídla obecného úradu je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov

- doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát: Marián TAROVSKÝ, rok narodenia: 1957,  966 01 Hliník nad Hronom

Písomnosť:OKRESNÝ SÚD Žiar nad Hronom,  (žltý poštový lístok )

Miesto uloženia:

OBECNÝ ÚRAD,  nová adresa : Strojárska 359/10 , 966 01 Hliník nad Hronom

 

Úradné hodiny:

Pondelok:       7,30 hod. – 15,30 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 15,30 hod.

Streda:            7,30 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:           nestránkový deň

Piatok:            7,30 hod. – 14,30 hod.

 

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 18 dní, v priebehu ktorých si adresát môže písomnosť prevziať na mieste uloženia v čase úradných hodín.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia a písomnosť bude vrátená odosielateľovi.

 


 
 
Položky 1-10 z 11

Harmonogram

Súbor na stiahnutie 2019 - kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek.pdf (389.8 kB)

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

Obecná knižnica - link

Počasie v Hliníku nad Hronom

Jedálny lístok - Školská jedáleň

Základná škola ZS - 22.04.2019.pdf (36.9 kB)
Materská škola MS -22.04.2019.pdf (113.2 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka